Terms & Condtions

Algemene voorwaarden van Balu Ventures BVBA, handelend onder de naam BossData

Balu Ventures BVBA | Mastendreef 22 | 2970 Schilde | België | KBO 0839.859.652

 

 1. Toepassing

 

1.1 BossData (Ook “Bossdata” genoemd) is een activiteit en handelsnaam van Balu Ventures BVBA. Uitsluitend Balu Ventures BVBA is contractspartij bij alle handelingen van BossData jegens klanten. De klant en BossData worden in deze overeenkomst gezamenlijk “partijen” genoemd.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes van en overeenkomsten tussen Balu Ventures BVBA/BossData en de klant.

1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant is uitgesloten.

 

 1. Offertes en Overeenkomsten

 

2.1 De offerte heeft een geldigheidsduur van 8 dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij schriftelijk anders door BossData is aangekondigd.

2.2. De geoffreerde prijzen zijn exclusief de BTW.

2.3 De overeenkomst met de klant komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen deze 8 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan BossData.

2.4   Wijzigingen en verlengingen van een overeenkomst zijn alleen voor klant en BossData bindend, indien ze schriftelijk/ per e-mail zijn bevestigd.

2.5. De door medewerkers van BossData afgegeven prognoses, adviezen, planningen, begrotingen en rapporten hebben, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een louter indicatief karakter.

2.6 Alle prestaties van BossData betreffen inspanningsverbintenissen.

 

 1. Uitvoering overeenkomst

 

3.1 BossData voert iedere opdracht uit met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector en conform de oorspronkelijke opdracht of offerte.

 

3.2 BossData is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Dit betekent eveneens dat BBD de volledige vrijheid krijgen om beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals derden met technische kennis, indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.

 

3.3 BossData hanteert verscheidene elektronische communicatiemiddelen, zoals email, om een vlotte en directe communicatie te garanderen. Als klant aanvaard je het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen.

 

3.4 Een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht vereist een vlotte en proactieve medewerking van de klant zowel op eigen initiatief als op eenvoudig verzoek van BossData. Hieronder valt uitdrukkelijk de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde materialen en informatie. Een gebrekkige medewerking en/of terbeschikkingstelling heeft steeds een impact op de verdere uitvoeringstermijn zonder dat dit aanleiding geeft tot enige compensatie jegens de klant.

 


 1. Onafhankelijkheid BossData

 

4.1 Deze Overeenkomst doet geen arbeidsrelatie ontstaan en creëert evenmin een gezagsverhouding tussen de partijen onderling of diens aangestelden en werknemers. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van BossData om zelf alle wettelijke verplichtingen op vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit en ondernemingsrecht te voldoen. De gefactureerde vergoedingen worden niet als loon uitgekeerd.

 

4.2 Indien er opdracht van BossData erin bestaat de klant in contact te brengen met gespecialiseerde en gereputeerde leveranciers van specifieke oplossingen zal BossData enkel verantwoordelijk zijn voor de optimale verbinding tussen beide partijen. BossData is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de (software-)producten, oplossingen en enige andere handelingen van de leverancier ten aanzien van de klant. Deze verantwoordelijkheid blijft onverkort bij de leverancier.

 

4.3 Alle partijen erkennen dat de uitvoering van deze Overeenkomst geen onderlinge verhouding van exclusiviteit teweeg brengt. Dit betekent, onder andere, dat BossData steeds de vrijheid heeft om gelijkaardige Overeenkomsten en opdrachten voor derde partijen uit te voeren.

 

 1. Duur van de overeenkomst

 

5.1 De klant kan de overeenkomst met BossData kosteloos beëindigen tijdens de eerste maand na sluiting van de overeenkomst, voor zover BossData haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. Deze opzegging moet schriftelijk/per e-mail geschieden. Indien de werkzaamheden van BossData reeds zijn begonnen, is de klant aan BossData een vergoeding in verhouding tot de reeds verrichte diensten verschuldigd ten belope van minstens 50% van het overeengekomen maandhonorarium, met een absoluut minimum van € 1.000,–

 

5.2 Iedere partij kan de overeenkomst ten allen tijde tussentijds beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging gericht aan de tegenpartij. De klant moet zijn opzegging richten tot zijn of haar commercieel contactpersoon bij BossData. De overeenkomst blijft na opzegging gelden tot het einde van de maand waarin de opzegging gedaan is. Naast betaling van alle door BossData verrichte diensten, zal de klant ook de eventuele kosten, die BossData moet maken als gevolg van deze voortijdige beëindiging, betalen.

 

5.4 BossData kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de klant op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting van de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Indien de klant zijn verplichtingen jegens BossData binnen 8 dagen na de ontvangst van de schriftelijke/per e-mail ingebrekestelling door BBD alsnog niet nakomt, heeft BossData het recht om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. BossData stelt de klant hiervan schriftelijke/per e-mail op de hoogte. Naast betaling van alle door BossData verrichte diensten, zal de klant ook gehouden zijn tot vergoeding van alle kosten verbonden aan deze voortijdige beëindiging, inclusief de gederfde inkomsten van BossData.

 

 

 1. Betalingsvoorwaarden

 

6.1 De klant is verplicht de door hem (deels) aanvaarde facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door BossData is aangekondigd, door overschrijving op het rekeningnummer van BossData: IBAN BE07 3630 9371 4366 (ten name van Balu Ventures bvba – BIC: BBRUBEBB – bank ING Belgium)

 

6.2 Elke betaling wordt aangerekend op de oudste factuur en eerst op de verschuldigde interesten en kosten.

 

6.3 Alle kosten die gepaard gaan met de betaling zijn ten laste van de klant.

 

6.4 In geval van niet-betaling na de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van 12 % per jaar van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 12 % van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €125,–, exclusief BTW. Dit doet geen afbreuk aan het recht van BossData om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

 

6.5 Indien het voorwerp van deze Overeenkomst een overdracht van enige vorm van eigendom uitmaakt, blijven de geleverde producten exclusieve eigendom van BossData tot op het moment van de gehele betaling door de klant. De klant verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

 

 1.  Klachten & protest tegen de factuur

 

7.1 De klant dient elke klacht binnen 15 dagen na levering van de dienst schriftelijk/per e-mail aan BossData kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn geldt dat de klant de uitvoering definitief heeft aanvaard.

7.2 M.b.t. facturen begint deze termijn op de factuurdatum. Bij gebreke van tijdig protest geldt de factuur als definitief door de klant aanvaard.

7.3 Het indienen van klachten heeft geen invloed op de betalingsverplichting.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

8.1 De aansprakelijkheid van BossData blijft beperkt tot elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt door haar zaakvoerders, medewerkers of aangestelden in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Overeenkomst. De aansprakelijkheid van BossData blijft in ieder geval beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. BossData is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene en operationele kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke schade. Voorgenoemde opsomming is op niet-limitatieve wijze samengesteld. BossData is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 

8.2 In geval van overmacht of vreemde oorzaak worden alle verplichtingen van BossData uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de situatie. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval BossData verhindert haar verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van BossData, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. BossData is niet aansprakelijk voor de gevolgen bij de klant van overmacht, zoals bijv. stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarop BossData geen controle heeft.

 

8.3 De aansprakelijkheid van BossData is in elk geval beperkt tot ofwel de gedeeltelijke terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van BossData.

 

8.4 De totale aansprakelijkheid van BossData zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan BossData gedurende de maand voorafgaand aan het schadegeval werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

 

8.5   M.b.t. diensten van derde-leveranciers aanvaardt BossData geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die deze derden bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 

 1.  Aansprakelijkheid hardware & software

 

9.1 BossData en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van het disfunctioneren van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), dit zowel wegens externe overmachtsfactoren (stroomuitval, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, waardoor o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

 

9.2 De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

 

10.1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2. Alle materialen die BossData ontwikkelt en/of ter beschikking stelt in uitvoering van deze overeenkomst worden beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan BossData, haar medewerkers en/of licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats naar aanleiding van deze overeenkomst. Als klant verkrijg je enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave op een wijze die in overeenstemming is met het gespecificeerde voorwerp van deze overeenkomst. Deze toegekende rechten worden op een niet-exclusieve en niet-overdraagbare wijze toegekend aan de klant.

10.3. In het geval dat er diensten worden geleverd met betrekking tot design worden de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van het door BossData gecreëerde product overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. BossData kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van foto’s of tekeningen die haar ter beschikking werden gesteld door een online databank, al dan niet tegen betaling en onder de voorwaarden zoals bepaald door de online databank. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om kennis te nemen van de gebruikslicentie zoals die van toepassing is op de foto’s of tekeningen. BossData verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

10.4. De online marketingcampagnes die door BossData worden ontwikkeld, uitgebouwd, geïmplementeerd en beheerd, blijven te allen tijde eigendom van de klant. De accounts die worden aangemaakt, nodig voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, zijn op naam van de klant, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen. BossData zal enkel een ‘beheersfunctie’ kunnen uitoefenen waardoor BossData het recht heeft alle handelingen op deze accounts te verrichten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Voorbeelden hiervan zijn de accounts voor Google Adwords, Bing advertising, Google Analytics etc.

 

 1. ‘Tools’ & andere hulpmiddelen

11.1. Om de performance en prestaties van de klant te kunnen meten, opvolgen en monitoren, maakt BossData o.m. gebruik van zogenaamde tools. Het merendeel van deze programma’s en pakketten zijn standaard en betalend. De kosten hiervan worden door BossData gedragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. BossData stelt een overzicht van deze standaardtools na diens verzoek aan de klant ter beschikking.

11.2 Indien voor de klant van een specifieke (niet-standaard) tool of externe dienst gebruik dient te worden gemaakt, heeft BossData het recht de kosten hiervan aan de klant door te berekenen.

11.3. BossData is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die uit het gebruik van de tools voortvloeien. BossData zal deze gegevens, waar mogelijk, verifiëren en bezien of deze overeenkomen met de realiteit.

 1. Budgetten

12.1. De advertentiebudgetten die nodig zijn ter financiering van de online marketingcampagnes staan los van het (in de regel maandelijkse) honorarium dat BossData haar klant in rekening brengt voor het ontwerpen, bouwen en beheer van de campagnes en strategieën.

12.2. De klant is verplicht de advertentiebudgetten rechtstreeks over te maken aan de organisaties via welke er geadverteerd wordt. Dit geschiedt door een (company) credit card van de klant aan haar account te koppelen, of door middel van een overschrijving van het budget naar de organisatie die de advertentieruimte ter beschikking stelt. BossData is niet aansprakelijk voor het (al dan niet tijdelijk) verlies van geldsommen.

 1. Geheimhoudingsplicht

13.1 BossData en de klant verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, de bedrijfsgeheimen en iedere andere redelijkerwijs vertrouwelijke informatie die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

13.2 Alle door BossData ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik, zoals niet-toegestane doorgifte naar derde partijen, zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe bijkomende facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. De klant is ertoe gehouden BossData voorafgaand te contacteren in geval van onduidelijkheden omtrent een al dan niet geautoriseerd gebruik.

 1. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant toegang heeft tot persoonsgegevens (bijvoorbeeld door registratie van bestellingen of transacties) of deze verwerkt, en BossData hier inzage in verleent, heeft BBD enkel de hoedanigheid van ‘feitelijke verwerker’ die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De klant behoudt in ieder geval de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens (Privacywet, 8 december 1992). De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

 

 1.    Referenties

BBD heeft het recht om de voor de klant ontwikkelde strategie op te nemen in haar referentieportfolio en hierbij gebruik te maken van de courante handelstekens van de klant. BossData zal geen bedrijfsgevoelige gegevens van de klant daarin opnemen of anderszins publiceren.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en overige bepalingen.

16.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van BossData. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

 

16.2 De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. BossData heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

 

16.3 De rechten en plichten van beide partijen zijn uitsluitend in deze Overeenkomst vastgelegd. Afwijkingen en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze in onderlinge overeenstemming tussen de partijen tot stand gekomen zijn en schriftelijk vastgelegd zijn.

 

16.4 BossData kan haar rechten of plichten uit deze Overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Hierbij garandeert BossData dat deze derde partij dezelfde kwaliteitsvereisten hanteert bij de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Dit kan zonder de instemming van de klant en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst.